ஆலந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

34

ஆலந்தூர் தொகுதி தொகுதி துணைச்செயலாளர் திரு.பாலாஜி அவர்களின் முன்னெடுப்பில் ஆலந்தூர் தொகுதியில் 161 வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மிகவும் சிறப்பாக நடந்தது