விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

7

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.
தந்தை மகனுடன் வந்து இந்த கட்சியில் தான் நீ சேர்ந்து பயணப்பட வேண்டும் இவர்கள் தான் நமக்கானவர்கள் என்று மகனிடம் சொல்லி மகனை உறுப்பினராக இணைத்தார்.
இடம்:- பள்ளியாடி-வாகவிளை சந்திப்பு, நட்டாலம்.