ஓமலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

ஓமலூர் தொகுதி கருப்பூர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறந்த முறையில் நடந்து முடிந்தது