நாங்குநேரி தொகுதி பின் தங்கிய குடும்பத்திற்கு மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்குதல்

4

நாங்குநேரி_மேற்கு ஒன்றியம்

03.07.2021 அன்று பரப்பாடி ஊரில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின் தங்கிய ஒரு குடும்பத்திற்கு நாங்குநேரி_மேற்கு ஒன்றியம் சார்பில் அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.

9003992624