குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

8

ஆளூர் பேரூராட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.