வில்லிவாக்கம் தொகுதி – வட்ட பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு

106

வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் பகுதி மற்றும் வட்டம், பாசறை பொறுப்பாளர்கள் நியமன கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.