பத்மநாபபுரம் – வீரப்பனாருக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

8

வனக்காவலர், எல்லை காத்த மாவீரன் எங்கள்
வீரப்பனாருக்கு புகழ் வணக்கங்கள் !