திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

48

20-வது நாள் திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம் தொடர்ச்சியாக 20வது நாளாக குமரன் பூங்கா காந்தி மார்க்கெட் அருகில் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் ஒன்றியம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம்