கரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

55

கரூர் வடக்கு மாநகரத்தின் சார்பில் வெங்கமேடு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.