இராணிப்பேட்டை தொகுதி மாற்று கட்சியினர் இணையும் நிகழ்வு

17

இராணிப்பேட்டை தொகுதியில் மாற்ற கட்சியினர் இணையும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.