வால்பாறை தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

54

வால்பாறை தொகுதி சேத்துமடை பகுதியில் புலிகொடி ஏற்றி புதிய உறுப்பினர்கள் இணைக்கப்பட்டனர்