ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

20

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.