செய்யாறு தொகுதி புலி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

107

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெண்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோரணம் கிளை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது