ஈரோடு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம்

123

ஒருங்கிணைந்த ஈரோடு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகம் மற்றும்
செயல் வீரர்கள் கூட்டம்.

நாள்: 9/10/22. ஞாயிறு.
நேரம்: காலை 9 மணி.
இடம் : SV மஹால்,
CNC கல்லூரி அருகில் ,
ஈரோடு – சித்தோடு முதன்மை சாலை ,
ஈரோடு.
இவண்:
மா‌. கோடீஸ்வரன்
தொகுதிசெய்திதொடர்பாளர்
📞 8144446060