விருகம்பாக்கம் தொகுதி – கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

82

விருகம்பாக்கம் தொகுதி மாதாந்திரக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு த.சா.இராஜேந்திரன் அவர்கள் தலைமையில்
நடைபெற்றது