வால்பாறை தொகுதி நகர பொறுப்பாளர்களுக்கான விருப்ப மனு வாங்குதல்

28

வால்பாறை நகர பகுதியை கட்டமைக்க வால்பாறை நகராட்சி பகுதியில் நகர பொறுப்புகளுக்கு விருப்பமனு வாங்கப்பட்டது.