கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

12
திருவள்ளுர் வடக்கு மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி
சார்பாக கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு 30-07-2021 அன்று ஏற்றப்பட்டது.