வேடசந்தூர் – தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

37

வேடசந்தூர் தொகுதி சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது.