மதுரை கிழக்கு – புகழ் வணக்க நிகழ்வு

34

15/12/2020 (செவ்வாய் கிழமை) அன்று ஈழத்தின் அரசியல் ஆலோசகர் அன்ரன் பாலசிங்கம், ஈகைத் தமிழன் அப்துல் ரவூப் அவரகளுக்கு வீர வணக்கம் மற்றும் மருது பாண்டியர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு முன்னெடுக்கபட்டது