இராயபுரம் தொகுதி தண்ணீர் பந்தல் திறக்கும் நிகழ்ச்சி

108

இராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி 50வது வட்டத்தில் நீர் மோர்,பழங்கள் வழங்கல் மற்றும் தண்ணீர் பந்தல் திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது..

இப்படிக்கு,
உ .இஸ்மாயில்(50 வது வட்ட செயலாளர்)
9551818001
ராயபுரம் தொகுதி .