சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

205

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி 55 வது பகுதியில் 22-11-2020 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் வீடு வீடாக 2021 புதிய வேட்பாளர் துண்டறிக்கை பிரச்சாரம்
நடைபெற்றது.