குளச்சல் தொகுதி – வாக்கு சேகரிக்கும் பணி

31

குளச்சல் தொகுதி ஆத்திவிளை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்குசேகரிக்கும் செயல்பாடு நடைபெற்றது.