கிணத்துக்கடவு – நிலவேம்பு நிகழ்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை

19

கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் எட்டிமடை பகுதில் சாவடியில் நில வேம்பு குடிநீர் ,கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.