மதுரை வடக்கு தொகுதி -மருதுபாண்டியர்களுக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு

16

நாம் தமிழர் கட்சியின் மதுரை வடக்கு தொகுதி   பாண்டியன் குடிலில் (வடக்குத் தொகுதி அலுவலகம்)  மன்னர்கள் மருதுபாண்டியர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது…