அரியலூர் – தொகுதி கலந்தாய்வு மற்றும் புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம்

85

அரியலூர் தொகுதி புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் மற்றும் தொகுதி கலந்தாய்வு 15-11-2010 ஞாயிறு அன்று திருமானூரில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.