குருந்தங்கோடு – ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம்

43

குருந்தங்கோடு ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் நிர்வாகிகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யபட்டார்.