கடலூர் தொகுதி – நடுவண் நகரம் முன்னெடுப்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் முக கவசம் வழங்கும் திருவிழா

18

இன்று கடலூர் தொகுதி நடுவன் நகரம் முன்னெடுப்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கபசுர நீர் முக கவசம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.