சுற்றுச்சூழல் தாக்கல் மதிப்பீட்டு வரைவு 2020 ஐ எதிர்த்து பதாகை ஏந்தி போராட்டம்- ஆரணி தொகுதி

8

ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி, நாம்தமிழர்கட்சி, சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில் சுற்றுச்சூழல் தாக்கல் மதிப்பீட்டு வரைவு 2020 ஐ எதிர்த்து பதாகை ஏந்தி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.