உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -ஆலந்தூர் தொகுதி

30

ஆலந்தூர் தொகுதி, கிழக்கு பகுதி,  161வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 1.3.2020 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது