உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி

47

ஆலந்தூர் தொகுதி மேற்கு பகுதி, மணப்பாக்கத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 1.3.2020 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது