உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆண்டிபட்டி தொகுதி

29

ஆண்டிபட்டி தொகுதி காமம் கவுண்டன் பட்டியில் 20.10.2019 அன்று  வீரத்தமிழர் முண்ணனி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.