செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு-ஆலந்தூர் தொகுதி

7

28.08.2019 அன்று ஆலந்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செங்கொடிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது