03-07-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 25 | செந்தமிழன் சீமான்

28

03-07-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 25 | செந்தமிழன் சீமான்

ஆண்களுக்கு வீரமும் புகழும் மதிப்பும் அளிப்பதே பெண்கள் தான்!
– வியாசர்;
ஆண்களின் மேலான குணங்கள் அத்தனைக்கும் பெண்களே காரணம்!
– சார்லஸ் இல்மிரல்;
இந்த உலகம் நரமாவதும் சொர்க்கமாவதும் பெண்கள் வசமே அடங்கியுள்ளன!
– டென்னிசன்;

முந்தைய செய்தி02-07-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 24 | செந்தமிழன் சீமான்
அடுத்த செய்தி04-07-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 26 | செந்தமிழன் சீமான்