அரசின் நிவாரணப் பொருட்களை புறக்கணித்து சீமானைத் தொடர்ந்த பொதுமக்கள்.

17

அரசின் நிவாரணப் பொருட்களை புறக்கணித்து சீமானைத் தொடர்ந்த பொதுமக்கள்.

(8.12.2015)
சோழிங்கநல்லூர் – கல்லுக்குட்டை