யார் தெய்வம்? செந்தமிழன் சீமான் விளக்கம்

9

யார் தெய்வம்? மிக சிறந்த மனிதர்களை குறிக்கும் வார்த்தைதான் தெய்வம். செந்தமிழன் சீமான் விளக்கம்