மாயோன் பெருவிழா பொதுக்கூட்டம் செஞ்சி – சீமான் எழுச்சியுரை

25

செஞ்சிக் கோட்டை மீட்புப்போர் – சீமான் எழுச்சி உரை