எனது நாட்டை நான் ஆள்வது அடிப்படை சனநாயக உரிமை – சீமான்

29

என் வீட்டில் நான் வாழனும் என் நாட்டில் நான் ஆளணும். எனது நாட்டை நான் ஆள்வது அடிப்படை சனநாயக உரிமை – சீமான்