எது தெய்வத்தின் ஆட்சி?- செந்தமிழன் சீமான் கேள்வி

8

தெய்வத்தின் ஆட்சி நடக்கிறது ஆனால் மக்கள் திருவோடு ஏந்தி தெருவோடு நிற்கிறார்கள் – செந்தமிழன் சீமான்