அண்ணன் சீமான் பேச்சு – மாா் கிாிகோாியஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முகபேர் 21 பிப்ரவரி 2015

15

அண்ணன் சீமான் பேச்சு மாா் கிாிகோாியஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முகபேர் 21 பிப்ரவரி 2015
Seeman Speech at Mar Gregorios Arts and Science College, Mogappair, Chennai 21 February 2015