அண்ணன் சீமான் பேச்சு – மாா் கிாிகோாியஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முகபேர் 21 பிப்ரவரி 2015

3

அண்ணன் சீமான் பேச்சு மாா் கிாிகோாியஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முகபேர் 21 பிப்ரவரி 2015
Seeman Speech at Mar Gregorios Arts and Science College, Mogappair, Chennai 21 February 2015