இலங்கை குடியுரிமைச் சட்டம் – சீமான்

4

தமிழகத்திலிருந்து இலங்கைக்கு செல்லும் அகதிகளுக்கு தமிழக அதிகாரிகளின்…