தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் நினைவு நாள்

9

நாம் தமிழர் கட்சி நிறுவுனர் ஐயா சி.பா.ஆதித்தனார் நினைவு நாள் நிகழ்வு 24.05.2014…