கோவை வடக்கு தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

37

5 6 2023 அன்று  கோவை மண்டல செயலாளர் ஐயா, அப்துல் வகாப் அவர்களது தலைமையில் கோவை வடக்கு தொகுதி அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு நடைபெற்றது, இக் கலந்தாய்வில் 20 உறவுகள் கலந்து கொண்டார்கள்.