திருப்பத்தூர்(தொகுதி) – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

86

23.04.2023 அன்று கந்திலி மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக நாட்டு மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.