விளவங்கோடு தொகுதி ஐயா ஜீவானந்தம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

4

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வெட்டுமணி சந்திப்பில் வைத்து ஐயா ஜீவானந்தம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.