செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

45

செய்யாறு தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் தென்னிருப்பை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.