ஆலந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் முகாம் மற்றும் கொடியேற்றுதல்

45

9/7/2022 அன்று ஆலந்தூர் தொகுதி தலைவர் ஐயா.ஆராவமுதன் ஒருங்கிணைப்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கொடியேற்றும் நிகழ்வும் நடந்தது.