குளச்சல் தொகுதி மக்கள் நலப்பணி

9

குளச்சல் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக கல்லுக்கூட்டம் பேரூர் கோணங்காடு பகுதியில் உள்ள ஆர். சி மழலையர் பள்ளிக்கு நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டது.