திருமங்கலம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

41

திருமங்கலம் தொகுதி சார்பாக இன்று திருமூலம் நகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது