இராயபுரம் தொகுதி தைப்பூச பெருவிழா

53

இராயபுரம் நாம் தமிழரின்- வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக தைபூச பெருவிழா கொண்டாடப்பட்டது.. மக்களுக்கு திணைமாவும்,பொங்கலும் வழங்கப்பட்டது முருகனை இல்லங்களில் சேர்க்கும் விதமாக தமிழ்முருகன் படநாட்காட்டி அச்சிட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
அருட் செல்வன் – 9677255750