குளச்சல் தொகுதி தொகுதி மகளிர் பாசறை மறுக்கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு

35

குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதி மகளிர் பாசறை மறுக்கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.